Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

B10.Επενδύσεις στην γνώση και την καινοτομία


Επανάσταση στην σκέψη
Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών 
και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

Νέες  αναπτυξιακές πολιτικές / καινοτομίες στην υπηρεσία των κατοίκων της περιφέρειας.
Στον νέο αναπτυξιακό προγραμματισμό θα εργαστούμε για μια νέα  παραγωγική διάθρωση της οικονομίας.  
Στο έδαφος της οικονομικής κρίσης, της κρίσης του παραγωγικού μοντέλου επιμένουμε με προτάσεις, ιδέες για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα θεραπεύει μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας. 
Επιδιώκουμε να αλλάξουμε τις ανισορροπίες που επικρατούν στην ελληνική περιφέρεια :
·        Να αλλάξει το ισοζύγιο πληρωμών  και το ελλιπές εμπορικό ισοζύγιο 
·        Να μετατραπεί το Μικρό μέγεθος των Επιχειρήσεων της περιφέρειας σε πλεονέκτημα 
·        Να μειωθεί το υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων και να βελτιωθεί η ποιότητα 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................
Καινοτομία και Επένδυση στην Γνώση
Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία, και σε νέες μορφές παραγωγικής οργάνωσης.  Έντονη είναι η απουσία ανάπτυξης καινοτομιών που θα δίδουν τόνο στην παραγωγική φυσιογνωμία της περιφέρειας.
Παρά την υψηλή βιομηχανική οργάνωση και συγκέντρωση βιομηχανικών σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας δεν δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή ειδικεύσεις που να σηματοδοτούν τις καινοτομίες της Περιφέρειας. Αντίστοιχη είναι η «χαμηλή απόδοση» της περιφέρειας σε φορείς τεχνογνωσίας και καινοτομίας οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ιμάντες μεταφοράς νέων ιδεών και πρακτικών στην παραγωγική δομή και στους φορείς της περιφέρειας.  Η  αναφορά σε φορείς τεχνογνωσίας δεν είναι τυχαία. 
Μέχρι σήμερα σε τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και μέσα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των τοπικών φορέων αποκτήθηκαν και βελτιώθηκαν οι γνώσεις αναπτυξιακού  σχεδιασμού και διαχείρισης στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν άλματα στην έρευνα στην γνώση που να αλληλοτροφοδοτούν την παραγωγική διαδικασία.  
Αποτελεί έλλειμμα για την περιφέρεια ότι στην τελευταία εικοσαετία με την χωροθέτηση των πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων, δεν έγινε μια συστηματική προσπάθεια για ενσωμάτωση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνογνωσίας στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι.
Οι φορείς προγραμματισμού και οι τοπικοί φορείς αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τις επενδύσεις στην γνώση, στην έρευνα, και γενικότερα τις άυλες επενδύσεις  ως τριτεύουσα προτεραιότητα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής εικόνα των σημείων που διαπρέπει και ειδικεύεται  η περιφέρεια, ποια είναι τα ισχυρά σημεία ταυτότητας και παραγωγικής ικανότητας αυτής.  
……………………………………………………………………………………………………………………..
Για μας είναι  ανάγκη να δημιουργηθούν νέοι περιφερειακοί πόλοι ανάπτυξης με βάση τα πλεονεκτήματα της περιφέρειας που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους, τα υπάρχοντα  Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, να αναπτυχθούν με σταθερότητα και επιμονή Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα και τα νέα δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Είναι απαραίτητη η επεξεργασία Ειδικών Μοντέλων Ανάπτυξης για την νησιώτικη και την ορεινή ζώνη της περιφέρειας.
Η υλοποίηση ενός νέου Μοντέλου Ανάπτυξης, πέρα από τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τα άλλα παραδοσιακά μέσα, απαιτεί και νέα αναπτυξιακά εργαλεία.
Η Περιφέρεια χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή κουλτούρα και στρατηγική, που θα διαπερνά όλους τους αρμούς των τοπικών κοινωνιών και όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις μετασχηματισμού του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης.
Για να συμβεί αυτό απαιτούνται άμεσες τομές και αλλαγές. Η περιφερειακή πολιτική και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνοχή μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών με κεντρικούς στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικολογική ισορροπία και την απασχόληση.
Η συσσώρευση τεχνολογικά προηγμένου κεφαλαίου, οι επενδύσεις στη γνώση, στην καινοτομία, στο ανθρώπινο δυναμικό, η σύγχρονη επιχειρηματικότητα και η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου απασχόλησης είναι οι προϋποθέσεις  πάνω στις οποίες θα πρέπει να οικοδομηθεί ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός της περιφερειακής οικονομίας.
.................................................................................................................................................................
Οι προτάσεις μας αφορούν :
·        Tην Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Διασύνδεση του Πανεπιστήμιου με αυτό
·        Την ένταξη των ορεινών περιοχών στις αναπτυξιακές πολιτικές. 
·        Προτεραιότητα, Επενδύσεις και έμφαση του περιφερειακού προγραμματισμού στην ανάπτυξη θεσμών υπεργολαβίας. 
·        Προτεραιότητα και έμφαση του αναπτυξιακού προγραμματισμού στις συνεργασίες των μικρών επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας και δημιουργία συσπειρώσεων σε αυτούς με στόχο την ικανότητα τοποθέτησης σε διεθνείς αγορές. Ανάπτυξη ειδικεύσεων και κλαδικές πολιτικές, σε περιοχές με πλεονέκτημα.
·        Προτεραιότητα και Καινοτόμες επενδύσεις σε νέες εφαρμογές μείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και εναλλακτικές μορφές ενέργειας στην υπηρεσία του αγροτικού πληθυσμού.
·        Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας της οικονομικής δραστηριότητας.
·        Εφαρμογή μελετών βιοκλιματικού σχεδιασμού στα δημόσια κτίρια.
·        Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
·          Τον σταθερό και επίμονο σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού της διοίκησης στην περιφέρεια, την ενίσχυση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
·          Την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των οργάνων του περιφερειακού προγραμματισμού, του Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
·          Δημιουργία Παρατηρητηρίου Καινοτομίας και Μεταφορά καλών πρακτικών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου